โครงการจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์

china-library-natural-wooden-loft-8
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2558 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ได้ทรงริเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาส มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนหยัดได้ด้วยตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั่วทั้งแผ่นดิน

โครงการจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ที่มอบให้กับโรงเรียน ดำเนินการ กำหนดรูปแบบและสถานที่ก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มาประดับไว้ที่โครงการห้องสมุดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ประจำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงเรียนทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกันทุกแห่งทั่วประเทศภายในเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลคลังปัญญา การสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ ด้านการศึกษาและสังคมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สร้างห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนจังหวัดละ 1 แห่ง จำนวน 76 แห่งทั่วประเทศ ไว้เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ และคลังปัญญาให้แก่นักเรียน เยาวชน ในการเสริมสร้างรักการอ่าน และเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาจากห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือเก่าและหนังสือใหม่ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ของโรงเรียนตามโครงการฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำไปมอบให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติตามโครงการดังกล่าวต่อไป