การบริจาคหนังสือเป็นวิธีการหนึ่งของ การลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงสำหรับเด็กไทยที่ยังขาดแคลนโอกาส

การบริจาค คือ การเสียสละ การให้ การแบ่งปัน และเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม หากจะว่าไปแล้ว คนส่วนใหญ่รู้จักความหมายของคำว่าบริจาคเป็นอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่เห็นความสำคัญที่แท้จริงของคำว่าบริจาค การบริจาคคือการกระทำด้วยความตั้งใจจริงของผู้บริจาคซึ่งก่อให้เกิดความสุขใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ บางคนบริจาคเพียงเพราะต้องการคำยกย่องและความมีหน้ามีในสังคม บ้างก็บริจาคเพราะถูกผู้รับบริจาคขอร้องแกมบังคับ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการใช้ความหมายของคำว่าบริจาคไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควร

การฝันปันน้ำใจบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออ่านเล่น หนังสือการ์ตูน นวนิยาย สารคดี นิตยสารหรือ แบบเรียน ฯลฯ การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น และควรทำอย่างยิ่งคือการมอบหนังสือก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเยาวชนยังขาดแคลนหนังสืออันเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของความคิด เนื่องด้วยโรงเรียนบางแห่ง มีหนังสือในห้องสมุดน้อย ซึ่งไม่เพียงพอแก่ความต้องการของเด็ก ซึ่งต้องผลัดเปลี่ยนกันอ่านจึงได้มีการปันหนังสือให้น้องอ่าน เพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และให้เด็กๆ  ได้มีหนังสื่ออ่านอย่างเพียงพอ  เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีจินตนาการและความคิดที่กว้างไกลให้เด็กๆ ได้มีสื่อในการเรียนรู้ ตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลยังประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ที่ทันสมัยขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เป็นจำนวนมากดังนั้นทางอาสาพัฒนาจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แด่น้องในถิ่นไกล โดยดำเนินการจัดหาและการรับบริจาคหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา นำไปมอบให้แก่น้องในโรงเรียนชนบท เพื่อเป็นการให้กำลังใจน้อง ๆ ด้วยการเติมความรักให้มีรอยยิ้มที่สดใส เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้อง ๆ ส่งเสริมการรักการอ่าน รวมทั้งเป็นการต่อยอดกิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่ม ชมรมอาสาพัฒนาร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เป็นผลกำไรอีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล