ความต้องการห้องสมุดยังมีอยู่ตามโรงเรียนในชนบท

ปัจจุบันมีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวนมากที่ยังประสบกับปัญหาทางด้านการเรียนการสอน ขาดอุปกรณ์ทางด้านการศึกษา เช่น ขาดอาคารเรียน ขาดห้องสมุด ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมาก โรงเรียนตามชนบท หรือตามถิ่นทุรกันดารจานวนมากยังขาดการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เยาวชนไทยขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับโรงเรียนในเมืองที่ค่อนข้างมีความพร้อมทางด้านการศึกษา จะมีอาคารเรียน ห้องสมุดสาหรับค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านการศึกษาจะสามารถเอื้อประโยชน์และความรู้ทางด้านการศึกษา รวมทั้งสามารถส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนได้มากขึ้น

ห้องสมุดในโรงเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา

ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และห้องสมุดยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้   เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความต้องการของผู้ใช้ ห้องสมุดจึงไม่ใช่เพียงห้องเก็บรวบรวมหนังสือและสื่อจำนวนมากแล้วให้คนมานั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบๆอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ห้องสมุดต้องมีอะไรมากกว่านั้น เพราะห้องสมุดต้องตอบสนองความต้องการด้านการอ่าน และการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชนอีกด้วย

โรงเรียนชนบทยังขาดห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้

โดยเล็งเห็นว่าโครงการที่จะทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชนได้มีแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ สมาชิกของชมรมรวมน้ำใจ สร้างรอยยิ้มตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีจิตอาสาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือโดยการร่วมแบ่งปันห้องสมุดให้กับเด็กๆ จึงได้จัดทำโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อที่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีความพร้อมทางการศึกษามากขึ้นและสามารถนาความรู้ที่ศึกษานั้นมาพัฒนาตนเองและท้องถิ่นของตนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

กิจกรรมที่ค่อนข้างใหญ่และต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ทั้งการขอรับบริจาคหนังสือเก่า เงิน และแรงกายแรงใจ และที่สำคัญคือการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานของกลุ่มคนที่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม ซึ่งการให้การศึกษาถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุดทางหนึ่ง เพราะความรู้และปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมได้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนในชนบทห่างไกลนั้น การให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนยังดำเนินไปไม่ถึงตามที่ต้องการ