Tag Archives: นิสัยรักการอ่าน

การบริจาคหนังสือใหม่ช่วยกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน

ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนพลเมืองในประเทศตกอยู่ในภาวะจำยอมต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก ทำให้มีเด็กๆผู้ยากไร้ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมากในสังคม อันจะทำให้การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและไม่มีเอกภาพ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากการที่เด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติขาดการพัฒนาด้านวิชาการ เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ในการจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และขาดโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับมีที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร และประจวบกับในช่วงที่ผ่านมามีเหตุอุทกภัย ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และหนังสือเพื่อใช้ประกอบในการศึกษา

โครงการที่จะชวนสร้างปัญญาด้วยหนังสือคุณภาพ ด้วยการรณรงค์ให้ซื้อหนังสือใหม่เพื่อการบริจาค ส่งมอบหนังสือใหม่ที่ได้รับจากการบริจาคให้ห้องสมุดเด็กและครอบครัวในชุมชนต่างๆกว่า 50 แห่งที่ผ่านการคัดสรรจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมการอ่าน สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้มีหนังสือดีๆเข้าถึงชุมชนโดยเฉพาะกับหนังสือที่ตรงกับความต้องการของวัย ซึ่งในต่างจังหวัดหรือท้องถิ่นไกลๆนั้นโอกาสที่จะเข้าถึงหนังสือมีน้อยมาก โดยขณะนี้มีผู้บริจาคหนังสือ 2,000 เล่มต่อวัน ใช้งานได้จริงน้อยมาก มีหนังสือเด็กต่ำกว่า 10 เล่ม และมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนวรรณกรรมชั้นเยี่ยมที่คนไทยควรอ่านกลับไม่มีผู้บริจาค หนังสือที่บริจาคส่วนใหญ่เป็นหนังสือฮาวทูเกี่ยวกับวิธีร่ำรวย ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หรือไม่สามารถสร้างคุณภาพชุมชนได้ ถ้าบริจาคหนังสือมีคุณภาพจะช่วยสร้างคนคุณภาพ นำไปสู่สังคมคุณภาพได้

การบริจาคหนังสือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทำให้เด็ก ผู้ใหญ่ คนในจังหวัดได้มีหนังสืออ่านมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย หนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขา การมีหนังสือคุณภาพจะช่วยยกระดับการเรียนรู้ ความคิด สติปัญญา และพัฒนาการด้านอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกฝังรักการอ่านให้เกิดขึ้นในทุกบ้าน การที่เด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ได้อ่านสื่อการอ่านที่มีคุณภาพจะช่วยยกระดับการเรียนรู้ ความคิด สติปัญญา เช่น การที่เด็กปฐมวัยตอนต้นถ้าได้อ่านสื่อที่สมวัย มีรูปภาพ ขนาดรูปเล่มและเรื่องราวที่สมวัยก่อให้เกิดจินตนาการและความคิด พร้อมกับช่วยกระตุ้นการเติบโตทางความคิดของเด็ก ให้เขาได้เตรียมความพร้อมทางความคิด มีหนังสือที่สื่อสัญลักษณ์ทางภาษาผ่านภาพเขียนหรือตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการจดจำเรื่องราวและการตีความหรือสื่อความหมายได้เอง