Tag Archives: ห้องสมุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์อันล้ำค่า

ห้องสมุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์อันล้ำค่า ที่ช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต

          ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างอิสระ และ ตามความสนใจของแต่ล่ะบุคคล และยังเป็นสถานที่ ที่ทำก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า จนกระทั่งทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความแตกต่างของหนังสือว่าเล่มไหนเขียนได้ดี และสามารถจดจำแนวทางการเขียนที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห้องสมุดยังเป็นศูนย์ข้อมูลมีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เพราะห้องสมุดจำเป็นต้องมีข่าวสารใหม่ๆ ไว้บริการ นอกจากนี้ ห้องสมุดยังเป็นแหล่งความรู้ที่ นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยห้องสมุดมีบทบาท ในการเสริมความรู้ และสนันสนุนการศึกษาในระบบ และให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพให้ทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียน สำหรับห้องสมุดในสมัยนี้บางที่ก็ใช้คำอื่นแทน เช่น ศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์สารสนเทศ แต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าห้องสมุดมากกว่า เพราะว่าเรียกกันมานานคำเปรียบเทียบที่ว่าห้องสมุดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่าที่สุดสำหรับนักอ่านหนังสือ แต่ไม่มีค่าสำหรับคนไม่ชอบอ่านหนังสือไม่เคยเห็นคุณค่าที่สะสมความรู้รอบโลกไว้ในนั้น ต่างจากคนชอบอ่านหนังสือโดยสิ้นเชิงเพราะคนพวกนี้เห็นว่าห้องสมุดเป็นขุมทรัพย์อันล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่ไม่มีใครหามาให้สิ่งเหล่านี้จะอยู่ติดตัวไปจนวันตาย ทั้งนี้ห้องสมุดในปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้หาข้อมูลและพิมพ์งานสะดวกสบายและทันสมัยในการรับรู้ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมีไว้บริการให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศทั่วถึงกัน แล้วยังทำให้สังคมกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและถาวรหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น ห้องสมุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์อันล้ำค่า มีทรัพย์สมบัติจากโลกกว้างมากมายที่ให้ค้นหา ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่านี้จะอยู่ติดตัวไปจนวันตายไม่มีใครมาพรากมันไป ฉะนั้นแล้วห้องสมุดนั้นเต็มไปด้วยหนังสือนานาชนิดมากมายรวบรวมความรู้ไว้