Tag Archives: Plc

ศึกษาโครงสร้างของพีแอลซีปัจจุบันนี้

พีแอลซี หมายถึงเครื่องมือคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทำงานอุตสาหกรรม กอบด้วย หน่วยตรวจนับตรงกลาง หน่วยความทรงจำ หน่วยรับประกาศ หน่วยส่งข่าว และหน่วยป้อนโปรแกรม มีขนาดเล็กส่วนผสมทั้งหมดของ โดยจะประสมเป็นเครื่องเดียว แต่หากว่าเป็นขนาดใหญ่อาจแยกออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ได้

หน่วยความทรงจำของ พีแอลซี ประกอบด้วย หน่วยความทรงจำชนิด RAM และ ROM หน่วยความทรงจำชนิด RAM ปฏิบัติหน้าที่เก็บรายการของผู้ใช้และประกาศสำหรับใช้ในการทำงานของ พีแอลซี ส่วน ROM ทำงานเก็บรายการสำหรับใช้ในการดำเนินงานของพีแอ ลซี  ตามรายการของ ผู้บริโภค ROM ย่อความมาจาก         Read Only Memory สามารถรายการได้แต่ลบมิได้ ถ้าทรุดโทรมแล้วซ่อมมิได้

  1. RAM  หน่วยความทรงจำประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ต่อไว้ เพื่อจะใช้เลี้ยงประกาศเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและเขียนรายการลงใน RAM ทำได้สะดวกมาก จึงเหมาะสมกับการใช้งานในเวลาทดลองเครื่องมือที่มีการเปลี่ยนจัดการโปรแกรมครั้งแล้วครั้งเล่า
  2. EPROM  หน่วยความจำชนิด EPROM นี้จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือวิเศษในการเขียนรายการ การลบโปรแกรมทำได้โดยใช้แสงรังสีเหนือม่วงหรือผึ่งแดดร้อนๆ นานมาก มีจุดดีตรงที่โปรแกรมจะไม่หายแม้ไฟดับ จึงเหมาะสมกับการใช้งานที่ไม่จำต้องเปลี่ยนแปลงรายการ
  3. EEPROM หน่วยความจำชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษในการจดและลบออกโปรแกรม โดยใช้แนวทางทางกระแสไฟฟ้าราวกับ RAM ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่ต้องมีแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าเมื่อไฟดับ ราคาจะแพงกว่า แต่จะรวมคุณสมบัติที่ดีของทั้ง RAM พร้อมกับ EPROM เอาไว้พร้อมๆ กัน